Telefon : +485024539901 | Email: info@roseline.com.pl

Przemysł rolniczy poniósłby ogromne straty, gdyby nie środki ochrony roślin

Przemysł rolniczy poniósłby ogromne straty, gdyby nie środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin są substancjami chemicznymi lub biologicznymi, które są stosowane w celu zapobiegania rozwojowi szkodników, które niszczą uprawy na polu rolniczym, roślin ozdobnych rosnących w ogrodzie i zbóż spożywczych przechowywanych w magazynach.

Środki ochrony roślin pomagają w ograniczeniu szkodników żywiących się cennymi ekonomicznie uprawami. Bez użycia pestycydów straty plonów byłyby duże, a ceny żywności w sklepach wysokie. Środki ochrony roślin zapobiegają również chorobom u roślin poprzez zabijanie szkodników i grzybów oraz zapobiegając powstawaniu szkodliwych pleśni.

Niektóre środki ochrony roślin są toksyczne dla żywych szkodników, takich jak owady, a działanie tych pestycydów jest szybkie i skuteczne w utrzymaniu populacji szkodników pod kontrolą.

Nierozważnie stosowane środki ochrony roślin są potencjalnie szkodliwymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, glebę i wodę, a także stanowiące zagrożenie dla ludzi i zwierząt, dlatego zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta. Z agronomicznego punktu widzenia często przytaczane są dwa główne powody uzasadniające rozwój i wprowadzenie roślin odpornych na herbicydy. Pierwszym powodem jest poprawa kontroli chwastów związanej z tą uprawą. Drugim powodem jest zapewnienie alternatywnego narzędzia do zarządzania chwastami, które już rozwinęły odporność na określone herbicydy. Uprawa roślin odpornych na herbicydy pozwala ponadto na zastąpienie niektórych obecnie stosowanych herbicydów innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska naturalnego. W wielu częściach świata problemem jest erozja gleby wynikająca z praktyk uprawowych. Zasadniczo niektóre środki ochrony roślin, takie jak środek chwastobójczy do zbóż ozimych, mogą być korzystne dla środowiska, umożliwiając elastyczne zarządzanie chwastami w porównaniu do konwencjonalnych systemów upraw. Uprawy te mogą być korzystne dla środowiska, umożliwiając systemy uprawy uproszczonej, ograniczając w ten sposób erozję lub umożliwiając późniejszą kontrolę chwastów, co może zwiększyć różnorodność biologiczną na polu.